KALLION MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2018

TOIMINTA-AJATUS

Kallion Musiikkikoulu on vanhempien ja oppilaiden kannatusyhdistyksen ylläpitämä musiikkikoulu, jossa annetaan taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. Se on perustettu vuonna 1982. Perustajajäseninä olivat mm. musiikkipedagogit Geza ja Csaba Szilvay, säveltäjä Kalevi Aho ja laulaja Ritva Auvinen. Koulun perusajatuksena oli humaani lapsiystävällinen asenne. Käytössä oli Kodaly-pedagogiikka.

Kallion Musiikkikoulussa annetaan opetusta taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaan. Se on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Annamme taiteen perusopetusta myös aikuisille. Opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998 ja asetukseen 813/1998 sekä opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin. Luvan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän antamiseen on antanut Helsingin kaupunki.

Musiikin perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa henkiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen musiikin harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Opiskelu koostuu eripituisista opintokokonaisuuksista ja opiskelija saa päättötodistuksen, kun hän on suorittanut kaikille yhteiset opinnot, joiden yhteenlaskettu laskennallinen tuntimäärä on vähintään 300 tuntia ja teemaopinnot, joiden yhteenlaskettu laskennallinen tuntimäärä on vähintään 200 tuntia. Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppilas voi hyödyntää eri elämänaloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin. Kallion Musiikkikoulussa voi opiskella pääaineena seuraavia oppiaineita: Piano, pop/jazz-piano, viulu, sello, kitara, sähkökitara, sähköbasso, huilu, saksofoni, klarinetti, pasuuna, käyrätorvi, trumpetti, nokkahuilu, harmonikka, klassinen laulu, pop/jazz-laulu, kehorytmiikka, sävellys, musiikin hahmottaminen. Opetus tapahtuu yksilö-, pienryhmä- ja ryhmäopetuksena. Oppitunnin pituus voi olla 15-60 minuuttia oppilaan iästä ja tasosta riippuen. Lukukausien pituudet ovat 15 opetusviikkoa. Molempiin lukukausiin sisältyy pajaviikko, jolloin syvennetään soitto- ja laulutunneilla opittuja asioita sekä opiskellaan ryhmissä yhteisten ja teemaopintojen mukaisia tavoitealueita.
Otamme oppilaat sisään ilman pääsykoetta, ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetus tapahtuu yksilö- ja ryhmäopetuksena.

ARVOT

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat arvoperustaan, jonka mukaan taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle (Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017.)

Kallion Musiikkikoulun MISSIO

Musiikki on ilo ja kuuluu kaikille. Meillä jokainen saa soittaa ja laulaa.

Arvot

– AINUTLAATUISUUS: Jokaisen ihmisen ainutlaatuisuus, sen kunnioittaminen ja huomioiminen opetuksessa.
– YKSILÖLLISYYS: Omien taitojen ja kykyjen mukainen kehittyminen.
– YHTEISÖLLISYYS: Yhdessä tekemisen ilo.
– JATKUVUUS: Musiikki kuuluu päivittäiseen elämään, se on elämänmittainen harrastus.

Visio

Tahdomme tuoda musiikin opiskelemisen mahdolliseksi kaikille taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tavoitteemme on herättää rakkaus ihmisiin, rakkaus omaan soittimeen, musiikkiin ja musiikin tekemiseen.

OPPIMISKÄSITYS

Jokainen voi oppia soittamaan ja laulamaan. Luotamme motivaation syntymiseen ja siihen, että halu oppia merkitsee eniten. Koulussamme ei testata oppilaiden musikaalisuutta. Jos joku haluaa oppia, me opetamme. Haluamme, että musiikin tekemisen ja sen kokemisen ilo on kaikkien saatavilla. Yksilö- ja ryhmätunneilla tuemme oppilaan omaa luovaa ajattelua ja toimintaa sekä vertaisoppimista ja yhteistyötaitoja. Samalla vahvistamme eri kulttuurien ja musiikin lajien ymmärtämistä ja tulkitsemista. Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen kehittymisen kannalta. Haluamme antaa oppilaillemme myönteisiä kokemuksia ja oppimisen iloa.

Oppilas oppii asettamaan itse omia tavoitteitaan ja pyrkimään niihin. Hän osaa toimia tavoitteiden suuntaisesti itse ja yhdessä muiden kanssa. Häntä ohjataan ymmärtämään tavoitteiden merkitys. Oppilas saa oppimisprosessin aikana rohkaisevaa ja kannustavaa ohjausta ja palautetta, joka vahvistaa hänen luottamustaan omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista edistävää vuorovaikutusta. Opetuksessa otamme huomioon oppilaiden yksilölliset erot ja tuemme oppilaan kehitystä hänen omista lähtökohdistaan.

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Kallion musiikkikoulu toimii vuokraamissaan tiloissa, Agricolankatu 4, Helsinki. Opetusta annetaan myös Kallion ala-asteen koululla, Neljäs linja 11-15 ja Lauttasaaren ala-asteella, Myllykalliontie 2.
Koulun opettajat ovat ammattitaitoisia ja työlleen omistautuneita, ja he luovat osaltaan oppimisympäristölle otollisen ilmapiirin. Opiskeluympäristö tukee oppilaan kasvua ja antaa hänelle onnistumisen kokemuksia. Opetuksessa hyödynnetään yhteismusisointia.

Avoin ilmapiiri tuo myönteisyyttä ja on oppilaalle rohkaiseva. Oppilas asettaa omia tavoitteita ja kannustamme häntä työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. Tuemme oppilasta löytämään sopivia harjoittelutapoja sekä kehittämään taitoja tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun.

Taiteellinen työskentely on pitkäjänteistä. Soittotaidon oppiminen tapahtuu vähitellen ja vaatii aikaa. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen ja kykyyn arvioida omaa oppimista.

Haluamme tukea oppilaiden kasvua ja innostaa heitä oppimiseen sekä tarjota jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden onnistumisen ja osaamisen kokemuksiin. Olemme mukana myös erilaisissa yhteistyöhankkeissa muiden taiteen perusopetuksen toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. Käytämme opetuksen apuna erilaisia verkko-opetuksen työkaluja sekä teknologiaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä.

TOIMINTAKULTTUURI

Taiteen perusopetuksen oppilaitoksen toimintakulttuuri muotoutuu työtä ohjaavien normien tulkinnasta, vakiintuneista käytännöistä sekä sen jäsenten ajattelu- ja toimintatavoista. Yhteinen toimintakulttuuri edistää taiteen perusopetuksen tehtävän, arvoperustan ja oppimiskäsityksen mukaisen opetuksen toteuttamista. Toimintakulttuuri tulee näkyväksi kaikessa toiminnassa ja vaikuttaa oppilaan kokemukseen osallisuudesta ja opetuksen laadusta.

Taiteen perusopetuksessa on tavoitteena luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria, mikä edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Lähtökohtana on yhteisön jäsenten kokemus osallisuudesta, joka syntyy yhdessä toimimisesta ja kaikkien ottamisesta mukaan toimintaan. Kannustavassa toimintakulttuurissa hyväksytään myös oppiminen epäonnistumisten kautta. Arjen valinnoissa ja toiminnassa otetaan huomioon kestävä elämäntapa, kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus. Yhteinen toimintakulttuuri ohjaa myös taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen kuten sananvapauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen.

Kallion Musiikkikoulussa kaikki saavat soittaa, laulaa ja esiintyä. Oikeus musiikkiin ja soittamiseen kuuluu jokaiselle. Koulussamme oppilaiden musikaalisuutta ei erikseen testata vaan kaikkia opetetaan. Tehtävämme on kannustaa, rohkaista ja motivoida. Tavoitteenamme on vaalia keskinäisen kunnioituksen kulttuuria, ja kouluumme on helppo tulla mukaan. Kannustamme oppilaita tuomaan esiin omia ideoitaan, tulkintojaan ja uteliaisuuttaan musiikkia kohtaan sekä kunnioittamaan monenlaisia näkemyksiä musiikista. Tavoitteena on oppia pitkäjänteiseen ja sinnikkääseen työntekoon sekä musiikin tekemisestä nauttimiseen.

Avoin ja rakentava vuorovaikutus sekä läpinäkyvä toimintakulttuuri kaikkien koulun toimijoiden kesken on meille tärkeää. Oleellinen osa koulumme toimintakulttuuria on tiivis vuorovaikutus perheiden kanssa. Perheet ovat aktiivisesti mukana toiminnassa ja pääsevät myös vaikuttamaan koulun toimintaan. Hyvä yhteishenki ja yhteistyökulttuuri ovat vahvuuksiamme.

Koulumme opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja ammattitaitoisia pedagogeja ja muusikoita. Opettajat myös kouluttautuvat jatkuvasti, mikä kehittää oppilaitoksen toimintakulttuuria sekä pedagogiikan ja taiteenalan osaamista oppilaiden hyväksi. Opettajat kokoontuvat säännöllisesti ja pääsevät osaltaan vaikuttamaan koulun toimintaan.

OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS

Opintokokonaisuudet jaetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisesti kaikille yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin.

Yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 300 laskennallista tuntia ja teemaopinnot 200 laskennallista tuntia. Oppilaat suorittavat yhteisiä opintoja lukuvuosittain laskennalliset 15-50 tuntia riippuen oppilaan iästä sekä soitto- tai laulutunnin pituudesta.

Kaikille yhteiset opinnot pitävät sisällään taitotasolta toiselle etenevät kolme opintokokonaisuutta:
– I Musisoivan alkutaival
– II Miten opin musisoimaan?
– III Miten kehityn musisoijana?

Teemaopintojen valinnaiset opintokokonaisuudet ovat tasolta toiselle eteneviä ja niitä voi suorittaa kaikille yhteisten opintojen ohessa. Oman soittimen tai laulun pääaineopinnot teemaopinnoissa edellyttävät kuitenkin ensin kaikille yhteisten opintokokonaisuuksien suorittamista.

Teemaopinnot muodostuvat viidestä alateemasta:
– Miten jatkan soittamista?
– Mitä musiikkia soitan?
– Mistä musiikki on tehty?
– Mitä voin tehdä yhdessä?
– Mitä kaikkea musiikin kanssa voi tehdä?

Opiskelija saa päättötodistuksen, kun hän on suorittanut yhteiset opinnot 300 tuntia sekä teemaopintoja vähintään 200 tuntia. Oppilas voi valita opetustarjottimesta itselleen parhaiten sopivat teemaopinnot, joiden avulla hän suorittaa yleisen oppimäärän. Lukukauden alussa ilmoitetaan alkavan lukukauden aikana toteutettavat opintokokonaisuudet tai niiden osat.

OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET

Taiteen perusopetuksen yleiset tavoitteet ovat:
1. Soittaminen ja laulaminen
2. Esittäminen ja ilmaiseminen
3. Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
4. Taiteidenvälinen osaaminen

Kallion Musiikkikoulussa nämä tavoitteet saavutetaan
– ohjaamalla oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen
työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä
– vahvistamalla luovuutta ja sosiaalisia taitoja sekä esiintymisvalmiutta.
– luomalla edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin pysyvällä
harrastamiselle.
– innostamalla ja motivoimalla oppilaita laadukkaaseen musiikin tekemiseen omalla
instrumentilla muiden kanssa.
– kannustamalla vanhempia mukaan lapsen musiikinharrastukseen
– kehittämällä musisointiin liittyviä perustaitoja sekä oppilaiden välisiä
vuorovaikutustaitoja.
– tutustumalla kansalliseen musiikkikulttuuriin sekä antamalla opiskelijoille
laaja-alaista musiikillista yleissivistystä
– ohjaamalla oppilaat osallistumaan aktiivisesti kulttuurielämään niin musiikin
tuottajina kuin kuulijoinakin
– osallistumalla erilaisiin taiteidenvälisiin projekteihin

Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen sekä kykyyn arvioida oppimista. Oppilasta ohjataan harjoitteluun ja itsenäiseen työskentelyyn sekä oman edistymisensä ja oppimisensa arviointiin. Häntä myös kannustetaan musisoimaan ja harjoittelemaan yhdessä toisten kanssa sekä osallistumaan erilaisiin esiintymistilaisuuksiin.

YHTEISTEN OPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET NIIDEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA LASKENNALLISET LAAJUUDET

Kaikille yhteiset opinnot koostuvat tasolta toiselle etenevistä kolmesta opintokokonaisuudesta. Jokaisen opintokokonaisuuden laajuus on laskennalliset 100 tuntia.

Yhteisten opintojen tavoitealueet ovat opetussuunnitelman perusteiden mukaan
1. Soittaminen ja laulaminen
Opetuksen tavoitteena on
– tutustuttaa oppilas valitsemaansa instrumenttiin tai instrumentteihin
– ohjata oppilasta harjoittelemaan soittamisen, laulamisen ja yhteismusisoinnin perusteita
– ohjata oppilasta musiikin merkitsemistapojen ymmärtämiseen ja lukemiseen
– ohjata oppilasta omaksumaan hyviä harjoittelutapoja ja harjoittelemaan säännöllisesti
2. Esittäminen ja ilmaiseminen
Opetuksen tavoitteena on
– tarjota oppilaalle tilaisuuksia esiintymisen harjoittelemiseen
– ohjata oppilasta toteuttamaan oma osuutensa osana musiikillista kokonaisuutta
– ohjata oppilasta musiikilliseen ilmaisuun
– rohkaista oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja
3. Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
Opetuksen tavoitteena on
– ohjata oppilasta kuuntelemaan musisointiaan ja hahmottamaan musiikkia kuulonvaraisesti
– opastaa oppilasta havainnoimaan myös muiden oppilaiden musisointia
– kannustaa oppilaita kuuntelemaan musiikkia monipuolisesti
4. Taiteidenvälinen osaaminen
Opetuksen tavoitteena on
– Tarjota oppilaalle tilaisuuksia toiseen taiteenalaan ja sen ilmaisukeinoihin tutustumiseen
Tavoitealueet toteutuvat soitto- ja laulutunneilla sekä työpajaviikolla.

Kallion Musiikkikoulussa musiikin yleisen oppimäärän yhteisiä opintokokonaisuuksia ovat:

I MUSISOIVAN ALKUTAIVAL Pääaineen (soitin tai laulu) viikoittaiset yksilö- tai pienryhmätunnit sekä ryhmämuotoiset työpajaopinnot ja lyhytkurssit. Tavoitealueet: Soittaminen ja laulaminen. Esiintyminen ja ilmaiseminen. Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen.

Opintokokonaisuuden laskennallinen laajuus: 100 tuntia. Oppilas
– tutustuu valitsemaan soittimeen ja soittamisen tai laulamisen perustaitoihin
– soittaa tai laulaa pieniä kappaleita, jotka ovat tempoiltaan ja tunnelmiltaan
erilaisia
– saa valmiuksia ulkoa ja kuulonvaraisesti soittamiseen/laulamiseen
– harjoittelee hyvän soittoasennon hallintaa tai laulutunneilla tutustuu terveeseen äänenkäyttöön
– oppii hyviä harjoittelutapoja
– saa esiintymisharjoitusta
– tutustuu yhteismusisointiin
– tutustuu erilaisiin musiikin merkitsemistapoihin (esim. nuotinluku, sointumerkit, rakenne jne.)
– saa valmiuksia musiikin kuuntelemiseen
– osallistuu työpajatoimintaan

II MITEN OPIN MUSISOIMAAN? Edellytyksenä, että yhteisten opintojen MUSISOIVAN ALKUTAIVAL on suoritettu. Pääaineen (soitin tai laulu) viikoittaiset yksilö- ja pienryhmätunnit sekä ryhmämuotoiset työpajaopinnot ja lyhytkurssit.

Tavoitealueet: Soittaminen ja laulaminen. Esiintyminen ja ilmaiseminen. Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen. Opintokokonaisuuden laskennallinen laajuus: 100 tuntia.

Oppilas
– soittaa tai laulaa eri sävellajeissa olevia helppoja kappaleita
– soittaa tai laulaa myös itse valitsemaansa ohjelmistoa ja saa ohjausta omien ideoiden toteuttamiseen
– opettelee hyvän soittoasennon ja harjoittelee tervettä äänenkäyttöä
– opettelee harjoittelemaan ja viimeistelemään kappaleensa
– saa esiintymisharjoitusta
– saa valmiuksia yhteismusisoinnin perustaitoihin
– ymmärtää musiikin merkitsemistapoja ja harjoittelee niiden käyttöä
– tutustuu musiikkiin kuunnellen

III MITEN KEHITYN MUSISOIJANA?
Edellytyksenä, että yhteisten opintojen MITEN OPIN MUSISOIMAAN on suoritettu. Pääaineen
(soitin tai laulu) viikoittaiset yksilö- ja pienryhmätunnit sekä ryhmämuotoiset työpajaopinnot ja lyhytkurssit.
Tavoitealueet: Soittaminen ja laulaminen. Esiintyminen ja ilmaiseminen. Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen. Taiteidenvälinen osaaminen. Opintokokonaisuuden laskennallinen laajuus: 100 tuntia.

Oppilas
– soittaa tai laulaa kappaleita, jotka edustavat eri tyylejä
– kehittää musiikin merkitsemistapojen tuntemusta ja käyttämistä
– saa valmiuksia fraseeraukseen, teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin sekä musiikilliseen ilmaisuun
– kuuntelee musiikkia monipuolisesti
– kehittää harjoittelun peruselementtejä: säännöllisyyttä, monipuolisuutta ja itsenäisyyttä
– saa esiintymisharjoitusta
– kehittää valmiuksiaan yhteismusisointiin ja oman osuutensa toteuttamiseen ja yhteissoiton kuuntelemiseen
– osallistuu työpajatoimintaan
– tutustuu myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin

Yhteiset opintokokonaisuudet sisältävät sekä lähiopiskelua että omaa harjoittelua. Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja. Kaikille yhteisten opintojen jälkeen tai niiden rinnalla oppilas valitsee opetustarjottimesta vapaavalintaisia teemaopintoja.

Oppilas saa vuosittain henkilökohtaista ohjausta opiskeluohjelmansa laatimisessa. Opintokokonaisuuden suoritus ja suorituksen arviointi: Yhteisten opintojen opintokokonaisuudet suoritetaan omilla yksilö- ja pienryhmätunneilla sekä erilaisissa opintokokonaisuuteen liittyvissä työpajoissa, joita järjestetään lukukausittain. Oppilaalle kerrotaan opintokokonaisuuden alussa sen sisältö ja tavoite, samoin kuin se miten poissaolot korvataan. Opintokokonaisuuden lopuksi opettaja ja oppilas pohtivat, onko tavoite saavutettu. Opintokokonaisuus on suoritettu, kun tavoite yhdessä todetaan saavutetuksi.

TEEMAOPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET, NIIDEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA LASKENNALLISET LAAJUUDET

Teemaopinnot koostuvat opintokokonaisuuksista, jotka sisältävät kursseja ja työpajoja. Opintokokonaisuuden muodostavien opintojaksojen laajuus on 5-50 tuntia. Opiskelija voi saada päättö-todistuksen, kun hän on suorittanut yhteisten opintojen lisäksi teemaopintoja vähintään 200 tuntia.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan teemaopintojen tavoitealueet ovat
1. Soittaminen ja laulaminen
Opetuksen tavoitteena on
– ohjata oppilasta kehittämään instrumentti- ja yhteismusisointitaitojaan oman kiinnostuksensa mukaisesti
– tukea oppilaan säännöllistä harjoittelua
– ohjata oppilasta käyttämään musiikin hahmottamistaitojaan musisointinsa tukena
– ohjata oppilasta kuulonsuojeluun
2. Esittäminen ja ilmaiseminen
Opetuksen tavoitteena on
– ohjata oppilasta esiintymään erilaisissa tilanteissa ja kokoonpanoissa
– ohjata oppilasta elävään musiikilliseen ilmaisuun
– ohjata oppilasta improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen
3. Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
Opetuksen tavoitteena on
– ohjata oppilasta kuuntelemaan omaa musisointiaan myös osana musiikillista kokonaisuutta
– tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi ja motivoituneeksi musiikin kuuntelijaksi
– opastaa oppilasta hahmottamaan ja jäsentämään musiikkia kuulonvaraisesti
4. Taiteidenvälinen osaaminen
Opetuksen tavoitteena on
– Tarjota oppilaille tilaisuuksia luovaan tekemiseen ja taiteidenväliseen työskentelyyn
– Teemaopintojen tavoitealueet ovat soittaminen ja laulaminen, esittäminen ja ilmaiseminen, kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen sekä taiteidenvälinen osaaminen. Oppilas voi valita opetustarjottimesta itselleen parhaiten sopivat teemaopinnot, joiden avulla hän suorittaa yleisen oppimäärän. Suositeltavaa on valita opintoja jokaisesta alateemasta, jolloin teemaopintojen tavoitealueet voidaan saavuttaa. Lukukauden alussa ilmoitetaan alkavan lukukauden aikana toteutettavat opintojaksot.

Kallion musiikkikoulussa musiikin yleisen oppimäärän teemaopinnot on jaettu viiteen alateemaan, jotka ovat
– MITEN JATKAN MUSISOIMISTA?
– MISTÄ MUSIIKKI ON TEHTY?
– MITÄ MUSIIKKIA SOITAN JA LAULAN?
– MITÄ VOIN TEHDÄ YHDESSÄ?
– MITÄ KAIKKEA MUSIIKIN KANSSA VOI TEHDÄ? MITEN JATKAN MUSISOIMISTA?

Tavoitealue: Soittaminen ja laulaminen, esiintyminen ja ilmaiseminen. Pää- ja/tai sivuaineen soitin- tai lauluopinnot. Kolme 50 tunnin opintokokonaisuutta joko omassa soittimessa tai laulussa tai sivuinstrumentissa.
Opetuksen tavoitteena on syventää oppilaan yhteisten opintojen aikana saavuttamaa osaamista pääinstrumentissaan sekä ohjata oppilasta musiikillisesti rikkaaseen ja luovaan ilmaisuun.

Jokainen opintokokonaisuus (50 laskennallista tuntia) sisältää lähiopiskelua ja omaa harjoittelua.
Pääaineen yhden opintokokonaisuuden kesto on vähintään yksi lukuvuosi. Oppilas voi valita toisen
instrumentin sivuaineekseen ja suorittaa siitä sivuinstrumentin opintokokonaisuuksia. Sivuinstrumenttitunneista maksetaan erillinen lukukausimaksu. Opintokokonaisuudet ja niiden sisällöt:

PÄÄINSTRUMENTTI 4 Edellytyksenä, että yhteisten opintojen MITEN KEHITYN MUSISOIJANA – opintokokonaisuus on suoritettu. Pääsoittimen yksilötunnit, jossa soittotunnin pituus 30-45 minuuttia Opintokokonaisuus: 50 laskennallista tuntia

Oppilas
– soittaa/laulaa kappaleita, jotka edustavat eri tyylejä ja aikakausia
– kehittää edelleen musiikin merkitsemistapojen tuntemusta ja käyttämistä
– opettelee hahmottamaan harjoittelemiensa teosten musiikillisia rakenteita ja kokonaisuuksia
– kehittää edelleen harjoittelun peruselementtejä: säännöllisyyttä, monipuolisuutta ja itsenäisyyttä
– saa lisää valmiuksia fraseeraukseen sekä teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin
– saa esiintymisharjoitusta
– kehittää edelleen valmiuksiaan yhteismusisointiin
– tutustuu eri musiikin lajeihin löytääkseen oman kiinnostuksen kohteensa
– tutustuu musiikin luomiseen, improvisointiin ja säveltämiseen
– osaa kiinnittää huomiota kuulonsuojeluun

PÄÄINSTRUMENTTI 5
Edellytyksenä, että PÄÄINSTRUMENTTI 4 – opintokokonaisuus on suoritettu. Pääsoittimen yksilötunnit, jossa soittotunnin pituus 30-45 minuuttia Opintokokonaisuus: 50 laskennallista tuntia

Oppilas
– soittaa/laulaa vaativampia kappaleita eri aikakausilta
– kehittää pidemmälle musiikin merkitsemistapojen tuntemusta ja käyttämistä
– hahmottaa harjoittelemiensa teosten musiikilliset rakenteet ja kokonaisuudet
– saa esiintymisharjoitusta
– kehittää omaa musiikillista identiteettiään
– harjoittelee yhteismusisointia
– pyrkii ylläpitämään ja harjoittamaan soitto/laulutaitoaan itsenäisesti
– harjoittelee musiikin luomista, improvisointia ja säveltämistä

PÄÄINSTRUMENTTI 6
Edellytyksenä, että PÄÄINSTRUMENTTI 5 – opintokokonaisuus on suoritettu. Pääsoittimen yksilötunnit, jossa soittotunnin pituus 30-45 minuuttia Opintokokonaisuus: 50 laskennallista tuntia

Oppilas
– soittaa/laulaa laajamuotoisia kappaleita eri aikakausilta
– tunnistaa musiikin merkitsemistapoja ja osaa käyttää niitä
– harjoittaa yhteismusisointia
– kykenee ylläpitämään ja harjoittamaan soitto/laulutaitoaan itsenäisesti ja saa valmiuksia elinikäiseen musiikin harrastamiseen
– käyttää valmiuksiaan musiikin tulkitsemiseen, improvisointiin ja säveltämiseen
– valmistaa oman esiintymistilanteen

SIVUINSTRUMENTTI 1
Opintokokonaisuus: 50 laskennallista tuntia

Oppilas
– soittaa tai laulaa pieniä kappaleita, jotka ovat tempoiltaan ja tunnelmiltaan erilaisia
– saa valmiuksia ulkoa ja kuulonvaraisesti soittamiseen
– harjoittelee hyvän soittoasennon hallintaa ja laulutunneilla tervettä äänenkäyttöä
– tutustuu sivuinstrumentin erilaisiin musiikin merkitsemistapoihin (esim. nuotinluku, sointumerkit, rakenne jne.)
– oppii hyviä harjoittelutapoja
– saa esiintymisharjoitusta

SIVUINSTRUMENTTI 2
Edellytyksenä, että SIVUINSTRUMENTTI 1 on suoritettu. Opintokokonaisuus: 50 laskennallista tuntia.

Oppilas
– soittaa tai laulaa eri sävellajeissa olevia helppoja kappaleita
– soittaa tai laulaa myös itse valitsemaansa ohjelmistoa
– opettelee hyvän soittoasennon ja tervettä äänenkäyttöä
– ymmärtää sivuinstrumentin musiikin merkitsemistapoja ja harjoittelee niiden käyttöä
– opettelee harjoittelemaan ja viimeistelemään kappaleensa
– harjoittelee yhteissoittoa
– saa esiintymisharjoitusta

SIVUINSTRUMENTTI 3
Edellytyksenä, että SIVUINSTRUMENTTI 2 on suoritettu. Opintokokonaisuus: 50 laskennallista tuntia.

Oppilas
– soittaa tai laulaa kappaleita, jotka edustavat eri tyylejä
– kehittää sivuinstrumentilla musiikin merkitsemistapojen tuntemusta ja käyttämistä
– saa valmiuksia fraseeraukseen sekä teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin
– kehittää harjoittelun peruselementtejä: säännöllisyyttä, monipuolisuutta ja itsenäisyyttä
– osallistuu yhteissoittoon
– saa esiintymisharjoitusta

MISTÄ MUSIIKKI ON TEHTY?

Tavoitealue: Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen. Soittaminen ja laulaminen. Esittäminen ja ilmaiseminen.
MISTÄ MUSIIKKI ON TEHTY? muodostuu erilaisista opintokokonaisuuksista, joita voi suorittaa tästä alueesta enintään 150 h.
Musiikin hahmotusaineiden opiskelua.

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas
– keksii, kuuntelee ja tutkii musiikkia ryhmässä ja yksitellen
– harjoittelee yhteismusisointitaitoja laulaen, soittaen ja kuunnellen
– opettelee hahmottamaan musiikin rakenteita, kuten rytmiä, melodiaa ja harmoniaa aktiivisesti kuunnellen sekä lukien ja kirjoittaen
– saa tukea soitto- ja lauluharrastukselleen ja oman musiikillisen identiteetin kehittymiseen
– tutustuu musiikin hahmottamiseen ja kehollisuuteen liikkeen ja rytmin avulla

Opintokokonaisuudet ja niiden sisällöt: MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN Valmistavia opintoja MUSIIKIN KEKSIMINEN JA KIRJOITTAMINEN -opintokokonaisuudelle.

– tutkitaan, kuunnellaan ja keksitään musiikkia ryhmässä
– opetellaan musiikin ja yhteismusisoinnin perusasioita mm. laulaen ja liikkuen
– kehitetään musiikin hahmotustaitoja
– pohjustetaan nuotinluku- ja kirjoitustaitojen kehittymistä

MUSIIKIN KEKSIMINEN JA KIRJOITTAMINEN

Opintokokonaisuuden voi suorittaa erilaajuisin opintojaksoin, jotka ovat toinen toistaan syventäviä ja niiden aikana opiskellaan mm. seuraavia asioita:
– tutkitaan musiikkia yhdessä ennakkoluulottomasti yli genrerajojen
– opetellaan musiikin keksimisen tapoja, harjoitellaan improvisointia ja tehdään pienimuotoisia sävellysharjoituksia ryhmässä ja yksitellen
– harjoitellaan yhteismusisointi-, esiintymis- ja ilmaisutaitoja esim. stemmoja improvisoiden ja opetellaan myös kuuntelemaan omaa musisointia osana ryhmää
– harjoitellaan yhteismusisointitaitoja yhdessä soittaen ja laulaen
– kehitetään nuotinluku- ja säveltapailutaitoja mm. oppilaan oman soitto- ja lauluohjelmiston ja partituurien avulla
– opetellaan nuotinluku- ja kirjoitustaitoja käytännöllisin työtavoin
– tutustutaan harmoniaan
– syvennetään musiikinhistorian, tyylien, soittimien ja terminologian tuntemusta sekä harjoitellaan tietoista musiikinkuuntelua
– kehitetään ja syvennetään oppilaan musiikillista identiteettiä ja hänen käsitystään siitä

MITÄ MUSIIKKIA SOITAN JA LAULAN?
Tavoitealue: Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen.

MITÄ MUSIIKKIA SOITAN JA LAULAN? muodostuu erilaisista opintokokonaisuuksista, joita voi suorittaa tästä alueesta enintään 80 h. Opintokokonaisuuksien painopiste on musiikin kuuntelemisessa sekä musiikin historiaan ja tyylilajeihin tutustumisessa.

Tavoitteina ja keskeisenä sisältönä on, että oppilas
– oppii tuntemaan musiikin historiaan liittyviä ilmiöitä
– oppii tuntemaan oman musiikkilajinsa keskeistä ohjelmistoa ja soittimistoa
– tutustuu myös muihin musiikin tyylilajeihin ja niiden historiaan
– oppii käymään konserteissa ja saa kannustusta itsenäiseen musiikin kuunteluun, analysointiin ja tiedonhankintaan
– saa valmiuksia oman ja toisten soiton kuunteluun ja hahmottamiseen: “mitä minä soitan?”

Opintokokonaisuudet ja niiden sisällöt:

KONSERTTIVIERAILUT

Sisältää yhteisiä konserttikäyntejä. Konserttikäynteihin liittyy ennakkotutustuminen konserttiohjelmistoon. Konsertissa voi käydä myös itsenäisesti ja kirjoittaa konsertista lyhyen kirjoitelman.

MUSIIKIN HISTORIA JA TUNTEMUS

Musiikin historia ja tuntemus pitää sisällään erilaisia kursseja ja työpajoja, joiden aikana oppilas saa tietoa siitä, mistä musiikki on alkanut ja miten tähän on historian kulussa tultu.
Opintokokonaisuudessa kuunnellaan ja opetellaan tunnistamaan eri aikakausien ja eri genrejen musiikkia.

Opintokokonaisuudessa oppilas voi valikoiden opiskella esimerkiksi seuraavia kursseja:
– musiikin historia
– musiikin kuuntelu ja keskustelu
– soittimiin tutustuminen
– musiikkielokuvat
– kansan- ja maailmanmusiikki
– afro-amerikkalainen musiikki

MITÄ VOI TEHDÄ YHDESSÄ?

Tavoitealue: Esiintyminen ja ilmaiseminen. Soittaminen ja laulaminen.
MITÄ VOI TEHDÄ YHDESSÄ? muodostuu erilaisista opintokokonaisuuksista, joita voi suorittaa tästä alueesta korkeintaan 130 h. Opintokokonaisuus sisältää esiintymistä ja yhteismusisointia eri muodoissa. Yhteismusisoinnissa oppilasta ohjataan soittamaan/laulamaan yhdessä muiden kanssa sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. Oppilas saa ryhmästä innostusta musisointiin ja harjoitteluun.

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas
– oppii yhteismusisointia ohjatusti ja itsenäisesti
– saa valmiuksia yhteissoinnin kehittämiseen
– oppii musisoimaan yhdessä muiden kanssa
– ymmärtää stemmaharjoittelun merkityksen yhteismusisoinnissa
– kehittää vuorovaikutustaitoja
– oppii antamaan ja vastaanottamaan palautetta
– saa esiintymiskokemusta ja oppii esiintymistaitoja

Opintokokonaisuudet ja niiden sisällöt:

OMAN SOITTIMEN RYHMÄTUNNIT

Opintokokonaisuudessa oppilas osallistuu oman soittimensa ryhmätunneille. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas – saa esiintymisvarmuutta toisille soittaen – oppii yhteissoittoa ryhmässä – saa lisää motivaatiota soittamiseen – tutustuu musiikin hahmottamisen alkeisiin soittamisen avulla – oppii antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa ja positiivista palautetta

YHTEISSOITTO

Yhteissoitto -opintokokonaisuus muodostuu erilaisista yhteissoittokursseista, joita ovat NELIKÄTISET, KAMARIMUSIIKKI, LAULURYHMÄ, BÄNDI, OMAN SOITTIMEN RYHMÄTUNNIT, KANSANMUSIIKKI ja IMPROVISOINTI. Oppilas voi vapaasti valita näistä itselleen sopivimmat opintojaksot.

MITÄ KAIKKEA MUSIIKIN KANSSA VOI TEHDÄ?

Tavoitealue: Esiintyminen ja ilmaiseminen. Taiteidenvälisyys. MITÄ KAIKKEA MUSIIKIN KANSSA VOI TEHDÄ? -teemaopinnot pitävät sisällään mm. erilaisia taiteiden välisiä opintokokonaisuuksia, muihin taiteenlajeihin tutustumista, retkiä, leirejä ym.
Oppilas löytää uusia tapoja iloita soittotaidostaan.

Tavoitteina ja keskeisenä sisältönä on, että oppilas
– oppii löytämään omia tapoja musiikin harrastamiseen
– löytää soittamisen/laulamisen ilon ja vapauden
– pääsee nauttimaan leireistä, retkistä ja esiintymisistä
– tutustuu muihin taidelajeihin

Opintokokonaisuudet ja niiden sisällöt:

TAITEIDENVÄLINEN OSAAMINEN

Oppilas tutustuu eri taide- ja ilmaisumuotoihin projektien, vierailujen sekä oppilaitosten välisen yhteistyön kautta. Opintokokonaisuuden voi suorittaa eri laajuisena.

LEIRIT JA RETKET

Opintokokonaisuus koostuu leireille ja retkille osallistumisista. Oppilas osallistuu koulun leireille tai yhteisille retkille toisten musiikkikoulujen vieraaksi ja esiintyy retkikonserteissa. Leireistä ja retkistä peritään erillinen maksu. Opintokokonaisuuden voi suorittaa eri laajuisena.

OMA TEKEMINEN

Oma tekeminen -opintokokonaisuus pitää sisällään erilaisia oppilaan omaa ilmaisua, esiintymistä ja musiikin keksimistä tukevia ja ohjaavia teemoja. Opintokokonaisuudesta oppilas voi valikoiden opiskella seuraavia asioita:
– improvisointi
– laulunkirjoitus
– sävellys
– oman esityksen rakentaminen
– esiintyminen
Teemaopintojen opintokokonaisuudet voivat sisältää sekä lähiopiskelua että omaa harjoittelua. Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja. Leirit ja retket eivät kuulu lukukausimaksuun, vaan niistä maksetaan erikseen. Toisesta soittimesta sivuaineena maksetaan oma lukukausimaksu.

Opintokokonaisuuden suoritus ja suorituksen arviointi: Kukin teemaopintokokonaisuus suoritetaan omalla opintojaksollaan. Oppilaalle kerrotaan opintokokonaisuuden alussa sen sisältö ja tavoite, samoin kuin se, miten poissaolot korvataan. Opintokonaisuuden lopuksi opettaja ja oppilas pohtivat, onko tavoite saavutettu. Opintokokonaisuus on suoritettu, kun tavoite yhdessä todetaan saavutetuksi.

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Musiikkileikkikoulussa luodaan pohjaa positiivisen musiikkisuhteen kehittymiselle, joka toimii voimavarana läpi elämän. Musiikkileikkikoulutoiminta on tavoitteellista musiikkikasvatusta, jonka sisältö ja toimintatavat kulkevat käsi kädessä lapsen muun kehityksen kanssa. Musiikkileikkikoulu tarjoaa virikkeitä elinikäisen musiikkiharrastuksen syntymiselle. Musiikkileikkikoulu tarjoaa onnistumisen kokemuksia, kehittää sosiaalisia taitoja sekä opettaa toimimaan ryhmässä.

Musiikkileikkikoulussa tutustutaan musiikin elementteihin, tuetaan musikaalisen ilmaisutaidon kehittymistä, sekä luodaan valmiudet mahdollisia soitinopintoja varten. Musiikkileikkikoulussa käytetään monipuolisesti vanhaa ja uutta lastenmusiikkia, kansanmusiikkia, taidemusiikkia, sekä eri kulttuurien musiikkia. Työtapoja ovat: soittaminen, laulaminen, leikkiminen, loruileminen, musiikkiliikunta, kuunteleminen, improvisointi ja taideintegrointi, kuten kuvataide ja tanssi. Isompien lasten kanssa tutustutaan musiikin hahmottamisen alkeisiin. Työtapojen periaatteena on musiikin kokonaisvaltainen kokeminen ja elämyksellisyys.

ARVIOINTI

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Koulussamme arviointi on rohkaisevaa, kannustavaa ja realistista. Se ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Pyrimme kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

Jokaisella oppitunnilla tapahtuu arviointia, se on jatkuvaa ja vuorovaikutteista. Oppilas saa palautetta jokaisella opintojaksolla, jolle hän osallistuu. Hän saa palautteen jokaisen suorittamansa pää- tai sivusoitinopintojakson jälkeen. Oppilaalla on mahdollisuus saada palautetta muiltakin kuin omalta opettajalta. Lukukauden viimeisellä tunnilla opettaja ja oppilas arvioivat yhdessä mennyttä kautta. Apuna voi käyttää koulun arviointikaavaketta. Arvioinnissa he käyvät läpi onnistumisia ja ilon aiheita. Lisäksi opettaja ja oppilas miettivät yhdessä, mihin asioihin opiskelussa seuraavalla kaudella kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota. Opinto-ohjausta järjestetään kaksi kertaa vuodessa, jolloin oppilaan ja hänen huoltajiensa on mahdollista tarkastella suoritettuja opintokokonaisuuksia. Samalla suunnitellaan tulevia opintoja.

OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN

Opettajat yksilöllistävät omaa opetustaan kunkin opiskelijan mahdollisuuksien mukaisesti. Tarvittaessa oppilaalle voidaan tehdä oma henkilökohtainen opetussuunnitelma yhteistyössä opettajan, rehtorin, oppilaan ja huoltajan kanssa. Yksilöllistäminen voi tarkoittaa opetuksen, sisältöjen ja opintotavoitteiden sovittamista oppilaan mahdollisuuksia vastaaviksi. Se tehdään niin, että oppilas voi kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan käsin. OPPILAAKSI OTTAMINEN Kaikki halukkaat iästä riippumatta voivat hakeutua koulumme oppilaaksi. Sisään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykokeita.

YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN YHTEISTYÖTAHOJEN KANSSA

Järjestämme huoltajille säännöllisesti vanhempainiltoja, joissa perehdytämme huoltajat ja oppilaat koulun toimintaan ja käytänteisiin. Heitä tuetaan tarpeen mukaan koko opintojen ajan. Oma opettaja on oppilaan ja huoltajan ensisijainen kontakti opintoihin liittyvissä asioissa. Vanhemmat ovat aktiivisesti mukana koulun toiminnassa. Kaikki koulun toimintaa ohjaavat säännöt löytyvät oppilaan oppaasta, joka löytyy verkkosivuiltamme. Teemme yhteistyötä muun muassa Helsingin kaupungin opetustoimen, Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian, Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun, Meri-Helsingin musiikkiopiston, Vuosaaren musiikkikoulun, Pohjois-Helsingin bändikoulun, Keski-Helsingin musiikkiopiston, Kallion ala-asteen koulun, Aleksis Kiven koulun, Kruunuhaan yläasteen, Helsingin seurakuntayhtymän, Lauttasaaren Sähinä-kulttuurikeskus, Helsinki Half Marathonin, Kallion kulttuuriverkoston ja Skidit Ry:n kanssa. Kallion Musiikkikoulu on Musiikkioppilaitosyhdistyksen (MOY), Sivistystyönantajien liiton (SIVISTA) ja Suomen Suzukiyhdistyksen jäsen.

TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN

Kallion Musiikkikoulussa kaikki ovat mukana. Kuukausittain opettajakunta tapaa suunnitellen ja kehittäen toimintaa. Perheet ovat mukana kehittämässä koulua monin eri tavoin ja oppilaat saavat vaikuttaa toimintakulttuuriin ja opetuksen sisältöön. Oppilaat, vanhemmat ja opettajat arvioivat musiikkikoulun toimintaa myös vastaamalla ajoittain tehtäviin kyselyihin. Koulun opettajat ovat päteviä ammattipedagogeja, jotka ovat mukana oman instrumenttinsa pedagogisessa kehittämistyössä ja uusien opetustapojen soveltamisessa. Koulun edustajat osallistuvat taiteen perusopetusta koskevaan koulutukseen.