1.8.2019

KALLION MUSIIKKIKOULUN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA perustuu opetushallituksen 20.9.2017 vahvistamaan määräykseen OPH-2068-2017 taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista ja lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä asetukseen (813/1998). Opetussuunnitelman on hyväksynyt Helsingin kaupungin kulttuurijaosto 28.5.2019.

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET

Musiikin laajan oppimäärän mukaisen taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle. Tavoitteena on, että oppilas kehittää musiikillista osaamistaan ja iloitsee oppimisestaan. Opetus antaa valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen ja oppilaan tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen muilla koulutusasteilla. Kallion Musiikkikoulussa haluamme tukea oppilaan omaehtoista musiikin harrastamista. Opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ja yhteismusisoinnin ilo sekä oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman musiikin tekemisen ja kokemisen kautta.

Oppilaitamme kannustetaan esteettisen ja luovan ajattelun sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Opetuksessa otamme huomioon oppilaan lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet sekä tuemme oppilaiden myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä. Opintojen edetessä oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja löytää omat tapansa musiikin harrastamiseen. Näin oma musiikkiharrastus asettuu osaksi elävää ja toimivaa musiikkikulttuuria sekä koko taiteiden kenttää.

TOIMINTA-AJATUS

Kallion Musiikkikoulu on vanhempien ja oppilaiden kannatusyhdistyksen ylläpitämä musiikkikoulu, jossa annetaan taiteen perusopetusta yleisen ja laajan oppimäärän mukaan. Se on perustettu vuonna 1982. Perustajajäseninä olivat mm. musiikkipedagogit Geza ja Csaba Szilvay, säveltäjä Kalevi Aho ja laulaja Ritva Auvinen.  Koulun perusajatuksena oli humaani lapsiystävällinen asenne. Käytössä oli Kodaly-pedagogiikka.

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Annamme taiteen perusopetusta myös aikuisille. Opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998 ja asetukseen 813/1998 sekä opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin. Luvan taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän antamiseen on antanut Helsingin kaupunki.

Musiikin laajan oppimäärän mukaisen taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle. Tavoitteena on, että oppilas kehittää musiikillista osaamistaan ja iloitsee oppimisestaan. Opetus antaa valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen ja oppilaan tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen muilla koulutusasteilla.

Musiikillisten taitojen kartuttamisen lisäksi oppilasta rohkaistaan opinnoissaan esteettiseen kokemiseen, luovaan ajatteluun ja tuottamiseen sekä uusien ratkaisujen etsimiseen. Opintojen edetessä oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja löytää omat tapansa ilmaista itseään musisoiden. Opetus tukee oppilaan myönteisen minäkuvan, terveen itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan tekemisen ja osallisuuden kautta ymmärtämään musiikin merkityksiä kulttuurin kokonaisuuteen kuuluvina ilmiöinä.

Oppimäärän opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opintojen laskennallinen laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen 500 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia. Opetuksessa pyritään joustavuuteen niin, että oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon.

Perusopintojen tarkoituksena on keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Syventävien opintojen tarkoituksena on opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen. Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö.

MUSIIKIN PERUSOPINNOT
Laskennallinen laajuus 800 h
Keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen.

MUSIIKIN SYVENTÄVÄT OPINNOT

Laskennallinen laajuus 500 h.

Opintomahdollisuuksien laajentaminen, painottaminen. Lopputyö.

Kallion Musiikkikoulussa voi opiskella pääaineena seuraavia oppiaineita: Piano, pop/jazz-piano, viulu, sello, kitara, sähkökitara, sähköbasso, huilu, saksofoni, klarinetti, pasuuna, käyrätorvi, trumpetti, nokkahuilu, harmonikka, klassinen laulu, pop/jazz-laulu, kehorytmiikka, sävellys, musiikin hahmottaminen.

Opetus tapahtuu yksilöopetuksena, johon liittyy myös ryhmäopetustunteja. Oppitunnin pituus on 45-75 minuuttia. Lukukausien pituudet ovat 15 opetusviikkoa. Molempiin lukukausiin sisältyy työpajaviikko, jolloin syvennetään soitto- ja laulutunneilla opittuja asioita sekä opiskellaan ryhmissä yhteisten ja teemaopintojen mukaisia tavoitealueita. Otamme oppilaat sisään ilman pääsykoetta, ilmoittautumisjärjestyksessä. Laajaan oppimäärään voi siirtyä yleisestä oppimäärästä oppilaan niin halutessa.

ARVOT

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat arvoperustaan, jonka mukaan taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle (Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017.)

KALLION MUSIIKKIKOULUN MISSIO, ARVOT JA VISIO

MISSIO

Musiikki on ilo ja kuuluu kaikille. Meillä jokainen saa soittaa ja laulaa.

ARVOT

AINUTLAATUISUUS: Jokaisen ihmisen ainutlaatuisuus, sen kunnioittaminen ja huomioiminen

opetuksessa.

YKSILÖLLISYYS: Omien taitojen ja kykyjen mukainen kehittyminen.

YHTEISÖLLISYYS: Yhdessä tekemisen ilo.

JATKUVUUS: Musiikki kuuluu päivittäiseen elämään, se on elämänmittainen harrastus.

VISIO

Tahdomme tuoda musiikin opiskelemisen mahdolliseksi kaikille taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tavoitteemme on herättää rakkaus ihmisiin, rakkaus omaan soittimeen, musiikkiin ja musiikin tekemiseen.

OPPIMISKÄSITYS

Jokainen voi oppia soittamaan ja laulamaan. Luotamme motivaation syntymiseen ja siihen, että halu oppia merkitsee eniten. Koulussamme ei testata oppilaiden musikaalisuutta. Jos joku haluaa oppia, me opetamme. Haluamme, että musiikin tekemisen ja sen kokemisen ilo on kaikkien saatavilla.

Oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii asettamaan itselleen tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.

Kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön kanssa ovat oppimisen kannalta olennaisia. Taiteen perusopetuksessa oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista, joka vahvistaa oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan.

Oppiminen on kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Se on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista.

Oppilaita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen kehittymisen kannalta. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista edistävää vuorovaikutusta.

OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT

Kallion musiikkikoulu toimii vuokraamissaan tiloissa Helsingin Kalliossa. Opetusta annetaan myös Kallion ala-asteen koululla ja Lauttasaaren Sähinä-kulttuurikeskuksessa.

Koulun opettajat ovat ammattitaitoisia ja työlleen omistautuneita, ja he luovat osaltaan oppimisympäristölle otollisen ilmapiirin. Opiskeluympäristö tukee oppilaan kasvua ja antaa hänelle onnistumisen kokemuksia.

Avoin ilmapiiri tuo myönteisyyttä ja on oppilaalle rohkaiseva. Oppilas asettaa omia tavoitteita ja kannustamme häntä työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. Tuemme oppilasta löytämään sopivia harjoittelutapoja sekä kehittämään taitoja tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun.

Taiteellinen työskentely on pitkäjänteistä. Soittotaidon oppiminen tapahtuu vähitellen ja vaatii aikaa. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen ja kykyyn arvioida omaa oppimista.

Haluamme tukea oppilaiden kasvua ja innostaa heitä oppimiseen sekä tarjota jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden onnistumisen ja osaamisen kokemuksiin. Olemme mukana myös erilaisissa yhteistyöhankkeissa muiden taiteen perusopetuksen toimijoiden ja organisaatioiden kanssa.

Laajan oppimäärän opetus tapahtuu yksityis-, pienryhmä- ja ryhmätunneilla. Työskentelytavat ovat monipuolisia ja ne valitaan yksilöllisesti oppilaan tarpeiden mukaan. Opetuksessa hyödynnetään yhteismusisointia. Konserteissa pääsevät esiintymään kaikki musiikkikoulun oppilaat. Esiintymisestä pyritään tekemään mahdollisimman myönteinen kokemus jokaiselle oppilaalle.

Käytämme opetuksen apuna jo hyväksi todettuja erilaisia verkko-opetuksen työkaluja sekä teknologiaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä.  

Musiikin laajan oppimäärän opinnoissa painottuu oppilaan henkilökohtainen ohjaus. Oppilaalle tarjotaan myös mahdollisuus monimuotoiseen yhteistoiminnalliseen musiikin tekemiseen ja opiskeluun. Tavoitteisiin perustuvat ja oppilaan oppimista edistävät työtavat vahvistavat oppilaan motivaatiota ja itseohjautuvuutta. Koulutuksen järjestäjä ja opettajat huolehtivat yhdessä opiskeluympäristöjen kehittämisestä siten, että monipuolinen työskentely ja työtapojen käyttö opetuksessa on mahdollista. Työtapojen monipuolisuutta edistetään muun muassa hyödyntämällä teknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppimaan oppimisen taidot kehittyvät, kun oppilasta ohjataan työskentelyn suunnitteluun ja arviointiin.

TOIMINTAKULTTUURI

Kallion Musiikkikoulun toimintakulttuuri muotoutuu työtä ohjaavien normien tulkinnasta, vakiintuneista käytännöistä sekä opettajakunnan ja kannatusyhdistyksen jäsenten ajattelu- ja toimintatavoista. Yhteinen toimintakulttuurimme edistää taiteen perusopetuksen tehtävän, arvoperustan ja oppimiskäsityksen mukaisen opetuksen toteuttamista. Toimintakulttuuri tulee näkyväksi kaikessa toiminnassa ja vaikuttaa oppilaan kokemukseen osallisuudesta ja opetuksen laadusta.

Tavoitteenamme on luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria, mikä edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Lähtökohtana on yhteisömme jäsenten kokemus osallisuudesta, joka syntyy yhdessä toimimisesta ja kaikkien ottamisesta mukaan toimintaan. Kannustavassa toimintakulttuurissa hyväksytään myös oppiminen epäonnistumisten kautta. Arjen valinnoissamme ja toiminnassamme otamme huomioon kestävän elämäntavan, kulttuurisen monimuotoisuuden ja kielitietoisuuden. Yhteinen toimintakulttuuri ohjaa myös taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen kuten sananvapauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen.

Kallion Musiikkikoulussa kaikki saavat soittaa, laulaa ja esiintyä. Oikeus musiikkiin ja soittamiseen kuuluu jokaiselle. Koulussamme oppilaiden musikaalisuutta ei erikseen testata vaan kaikkia opetetaan. Tehtävämme on kannustaa, rohkaista ja motivoida. Tavoitteenamme on vaalia keskinäisen kunnioituksen kulttuuria, ja kouluumme on helppo tulla mukaan.

Kannustamme oppilaita tuomaan esiin omia ideoitaan, tulkintojaan ja uteliaisuuttaan musiikkia kohtaan sekä kunnioittamaan monenlaisia näkemyksiä musiikista. Tavoitteena on oppia pitkäjänteiseen ja sinnikkääseen työntekoon sekä musiikin tekemisestä nauttimiseen.

Hyvä yhteishenki ja yhteistyökulttuuri ovat vahvuuksiamme. Koulumme opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja ammattitaitoisia pedagogeja ja muusikoita. Opettajat myös kouluttautuvat jatkuvasti, mikä kehittää oppilaitoksen toimintakulttuuria sekä pedagogiikan ja taiteenalan osaamista oppilaiden hyväksi.

Avoin ja rakentava vuorovaikutus sekä läpinäkyvä toimintakulttuuri kaikkien koulun toimijoiden kesken on meille tärkeää.  Oleellinen osa koulumme toimintakulttuuria on tiivis vuorovaikutus perheiden kanssa.  Perheet ovat aktiivisesti mukana toiminnassa ja pääsevät myös vaikuttamaan koulun toimintaan.

Opettajat kokoontuvat säännöllisesti ja pääsevät osaltaan vaikuttamaan koulun toimintaan. Johtaminen perustuu avoimeen dialogiin.

OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS

Laaja oppimäärä koostuu kahdesta osasta. Perusopinnot ja syventävät opinnot. Perusopintojen laajuus on 800 h, syventävien opintojen 500h.

MUSIIKIN PERUSOPINNOT

Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Opintojen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Perusopinnot kehittävät monipuolisesti oppilaan musiikillista ja luovaa ajattelua.

Perusopintojen tavoitteet

Esittäminen ja ilmaiseminen

Opetuksen tavoitteena on

·  kannustaa oppilasta löytämään omat musiikilliset vahvuutensa ja ilmaisukeinonsa

·  ohjata oppilasta elävään musiikilliseen ilmaisuun

·  kannustaa oppilasta harjoittelemaan erilaisten esiintymistilanteiden hallintaa

·  rohkaista oppilasta tutustumaan myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin ja taiteiden väliseen vuorovaikutukseen.

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Opetuksen tavoitteena on

·  ohjata oppilasta oppimaan instrumentti- ja yhteismusisointitaitoja päämääränään soittimen itsenäinen hallinta ja omaehtoinen ilmaisu

·  ohjata oppilasta säännölliseen harjoitteluun ja oppimisensa arviointiin

·  ohjata oppilasta musisoimaan korvakuulolta sekä lukemaan ja tulkitsemaan musiikin lajille ominaisia musiikin merkitsemistapoja

·  kannustaa oppilasta soveltamaan musiikin hahmotustaitojaan musisoinnissa

·  tarjota oppilaalle tilaisuuksia tutustua musiikkiteknologiaan työvälineenä

·  ohjata oppilasta käyttämään ergonomisesti oikeita soittotapoja ja mielekkäitä harjoittelumenetelmiä

·  ohjata oppilasta havainnoimaan ääniympäristöä ja suojelemaan kuuloaan.

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen

Opetuksen tavoitteena on

·  ohjata oppilasta kuuntelemaan omaa musisointiaan ja mukauttamaan sen osaksi soivaa musiikillista kokonaisuutta

·  ohjata oppilasta kehittämään musiikin luku- ja kirjoitustaitoaan

·  ohjata oppilasta musiikin ominaispiirteiden tunnistamiseen ja rakenteiden hahmottamiseen

·  tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi musiikin kuuntelijaksi ja kartuttamaan musiikin historian       tuntemusta.

Säveltäminen ja improvisointi

Opetuksen tavoitteena on

·  ohjata oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja

·  kannustaa oppilasta harjoittelemaan improvisoinnin, sovittamisen ja säveltämisen perustaitoja.

Musiikin perusopintojen keskeiset sisällöt

Musiikin perusopintojen keskeisenä sisältönä on monipuolinen perehtyminen oppilaan valitseman instrumentin tai instrumenttien perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Opinnoissa tutustutaan erilaisiin musiikin työvälineisiin ja työtapoihin ottaen huomioon oppilaan tavoitteet. Yhteismusisointitaitojen ja musiikin hahmottamistaitojen sekä historiatietoisuuden kehittäminen ovat olennainen osa opintoja. Eri sisältöalueiden integraatio opetuksessa vahvistaa musiikin kokonaisvaltaista hahmottamista.

Jokaisen opintokokonaisuuden ohjeellinen kesto on kolme vuotta. Opintokokonaisuudet sisältävät tavoitteita kaikilta tavoitealueilta. Oppimisprosessin, sen seurannan ja arvioinnin tukena toimivat taitotaulut, jotka ovat samalla instrumentti- ja ainekohtaisia opetussuunnitelmia. Kun opintokokonaisuuden tavoitteet on saavutettu, siirrytään seuraavaan opintokokonaisuuteen.

Perusopinnot jakaantuvat kolmeen opintokokonaisuuteen:

Oppilaat suorittavat laajan oppimäärän opintoja lukuvuosittain laskennalliset 100-200 h. Opiskelu alkaa kaikille yhteisistä yleisen oppimäärän opinnoista. Kunkin opintokokonaisuuden ohjeellinen kesto on kaksi vuotta.

Valinnaiset opintokokonaisuudet ovat tasolta toiselle eteneviä ja niitä voi suorittaa jo kaikille yhteisten opintojen ohessa. On suositeltavaa suorittaa opintoja jokaisesta perus- tai teemaopintojen alueesta.

Opiskelija saa päättötodistuksen, kun hän on suorittanut perusopinnot 800 tuntia sekä syventäviä opintoja vähintään 500 tuntia. Oppilas voi valita opetustarjottimesta itselleen parhaiten sopivat opinnot, joiden avulla hän suorittaa laajan oppimäärän. Lukukauden alussa ilmoitetaan alkavan lukukauden aikana toteutettavat opintokokonaisuudet tai niiden osat.

OPINTOKOKONAISUUS 1. MUSISOIJAN ALKUTAIVAL

Opintokokonaisuuden laskennallinen laajuus 300 h

Vastaa yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksia 1, 2 ja 3.

Instrumenttiopinnot

Oppilaan on mahdollista saada henkilökohtaista opetusta omassa instrumentissaan. Instrumenttiopintojen keskeisenä sisältönä on perehdyttää oppilas instrumentin hallintaan, sen perustekniikkaan, nuotinlukutaitoon ja kehittää oppilaan musikaalisuutta ja sävelkorvaa.

Yhdessä musisointi

Yhdessä musisointi aloitetaan, kun oppilaan instrumenttitaidot ovat siihen riittävät. Opintokokonaisuuden yhdessä musisointi voi toteutua eri tavoin musiikkikoulun tarjonnan mukaisesti esim. opettajan tai toisen oppilaan kanssa, musiikkivalmennusryhmässä, kuorossa, erilaisissa pienryhmissä, yhtyeissä ja alkeisorkestereissa. Yhdessä musisointi voidaan toteuttaa periodeina, projekteina tai säännöllisenä, viikoittain toistuvina oppitunteina.

Musiikin hahmottaminen

Opintokokonaisuuden musiikin hahmotusaineiden alkeet opitaan instrumenttiopettajan johdolla soittotuntien yhteydessä. Yksilöllisesti oppilas voidaan ohjata tarvittaessa opintojen edetessä myös erilliselle ryhmäopetustunnille. Musiikin hahmotusaineiden alkeissa opitaan lukemaan ja tulkitsemaan instrumenttikohtaisesti eri musiikin lajeille ominaisia musiikin merkitsemistapoja sekä kannustetaan oppilasta soveltamaan musiikin hahmotustaitojaan musisoinnissa.

OPINTOKOKONAISUUS 2. MUSISOIJA KEHITTYY.

Opintokokonaisuuden laskennallinen laajuus 300 h.

Opintokokonaisuuteen voi valita opintoja yleisen oppimäärän teemaopinnoista ja laajaa oppimäärää varten järjestetyistä perusopinnoista.

Instrumenttiopinnot

Oppilaan on mahdollista saada henkilökohtaista opetusta omassa instrumentissaan. Ensimmäisen opintokokonaisuuden instrumenttitaitoja syvennetään ja monipuolistetaan.

Yhdessä musisointi

Opintokokonaisuuden yhdessä musisointi voi toteutua eri tavoin musiikkikoulun tarjonnan mukaisesti esim. opettajan/toisen oppilaan kanssa, kuorossa, erilaisissa kokoonpanoissa, yhtyeissä ja orkestereissa. Yhdessä musisointi voidaan toteuttaa periodeina, projekteina tai säännöllisenä, viikoittain toistuvina oppitunteina.

Musiikin hahmottaminen

Musiikin hahmottamista opiskellaan sen omalla tunnilla yksilöllisesti ja ryhmässä. Musiikin hahmotusaineiden oppimisessa hyödynnetään monipuolista tapaa oppia tehden erilaisia harjoituksia ja hyödyntäen musiikkiteknologiaa.

OPINTOKOKONAISUUS 3. ITSENÄINEN MUSISOIJA.

Opintokokonaisuuden laskennallinen laajuus 200 h.

Opintokokonaisuuteen valitaan opintoja laajaa oppimäärää varten järjestetyistä perusopinnoista.

Instrumenttiopinnot

Oppilaan on mahdollista saada henkilökohtaista opetusta omassa instrumentissaan. Instrumenttitaitoja syvennetään ja monipuolistetaan.

Yhdessä musisointi

Opintokokonaisuuden yhdessä musisointi voi toteutua eri tavoin musiikkikoulun tarjonnan mukaisesti esim. opettajan/toisen oppilaan kanssa, kuorossa, erilaisissa kokoonpanoissa, yhtyeissä ja orkestereissa. Yhdessä musisointi voidaan toteuttaa periodeina, projekteina tai säännöllisenä, viikoittain toistuvina oppitunteina.

Musiikin hahmottaminen

Musiikin hahmottamista opiskellaan sen omalla tunnilla yksilöllisesti ja ryhmässä. Musiikin hahmotusaineiden oppimisessa hyödynnetään monipuolista tapaa oppia tehden erilaisia harjoituksia ja hyödyntäen musiikkiteknologiaa. Musiikin hahmotusaineissa huomioidaan oppilaan kiinnostuksen kohteet ja yksilöllinen oppimispolku.

MUSIIKIN SYVENTÄVÄT OPINNOT

Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa ja painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla musiikkikoulun tarjonnan pohjalta. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa musiikkikoulun opetustarjonnan pohjalta. Syventävien opintojen ohjeellinen kesto on neljä vuotta.

Syventävien opintojen tavoitteet

Esittäminen ja ilmaiseminen

Opetuksen tavoitteena on

·  ohjata oppilasta syventämään musiikillista ilmaisuaan

·  kannustaa oppilasta kehittämään edelleen musiikin tulkintaan ja esittämiseen tarvittavia taitoja valitsemiensa painopisteiden mukaisesti

·  rohkaista oppilasta käyttämään musiikkia monipuolisesti ilmaisun välineenä

·  ohjata oppilasta soveltamaan omassa ilmaisussaan myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoja.

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Opetuksen tavoitteena on

·  auttaa oppilasta asettamaan tavoitteita opiskelulleen ja suuntaamaan omaa oppimistaan

·  opastaa oppilasta arvioimaan edistymistään ja nauttimaan osaamisestaan

·  ohjata oppilasta harjoittelemaan taitoja kehittävää ohjelmistoa sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen

Opetuksen tavoitteena on

·  ohjata oppilasta kuuntelemaan ja kehittämään musisointiaan sekä solistina että ryhmän jäsenenä

·  ohjata oppilasta tarkastelemaan soivaa ja nuotinnettua musiikkia monipuolisesti eri näkökulmista

·  ohjata oppilasta hahmottamaan musiikin rakenteita ja lainalaisuuksia

·  ohjata oppilasta hyödyntämään kuuntelu- ja hahmotustaitojaan sekä musiikin historian tuntemustaan muusikkoutensa kehittämisessä.

Säveltäminen ja improvisointi

Opetuksen tavoitteena on

·  kannustaa oppilasta toteuttamaan teoksissa improvisoituja ja itse sovitettuja osuuksia ja säveltämään omaa musiikkia

·  rohkaista oppilasta hyödyntämään musiikkiteknologian mahdollisuuksia ja työvälineitä.

Syventävien opintojen keskeiset sisällöt

Syventävien opintojen keskeisinä sisältöinä ovat oppilaan musiikillisten ilmaisukeinojen monipuolinen kehittäminen henkilökohtaisessa ohjauksessa, ohjelmiston laajentaminen sekä erilaisissa musiikillisissa kokoonpanoissa tarvittavien musisointi- ja yhteistyötaitojen edistäminen. Opintoihin sisältyy myös musiikin hahmotustaitojen, kulttuurisen ymmärryksen ja luovan ajattelun monipuolista kehittämistä.

OPINTOKOKONAISUUS 4. MINÄ JA MUSIIKKI.

Opintokokonaisuuden laskennallinen laajuus 200 h.

Opintokokonaisuuteen valitaan opintoja laajaa oppimäärää varten järjestetyistä perusopinnoista.

Instrumenttiopinnot

Oppilaan on mahdollista saada henkilökohtaista opetusta omassa instrumentissaan. Instrumenttitaitoja syvennetään ja monipuolistetaan. Opinnot tukevat lopputyön toteutumista.

Yhdessä musisointi

Yhdessä musisointi voidaan toteuttaa periodeina, projekteina tai säännöllisenä, viikoittain toistuvina oppitunteina. Opinnot tukevat lopputyön toteutumista.

Musiikin hahmottaminen

Oppimisessa käytetään monipuolisia työskentelytapoja musiikkiteknologiaa hyödyntäen. Oppimiskokonaisuus koostuu yksilöllisesti painotusalueen mukaan ja lopputyötä tukien.  

Lopputyö

Oppilas suunnittelee ja valmistaa lopputyön. Oppilaan henkilökohtainen opetussuunnitelma tukee lopputyön valmistumista. Oppilas valitsee lopputyönsä painotusalueen seuraavasti:

ARVIOINTI

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Koulussamme arviointi on rohkaisevaa, kannustavaa ja realistista. Se ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Pyrimme kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

Jokaisella oppitunnilla tapahtuu arviointia, se on jatkuvaa ja vuorovaikutteista. Oppilas saa palautetta jokaisella opintojaksolla, jolle hän osallistuu. Hän saa palautteen jokaisen suorittamansa pää- tai sivusoitinopintojakson jälkeen. Oppilaalla on mahdollisuus saada palautetta muiltakin kuin omalta opettajalta.

Perus- ja syventävien opintojen opintokokonaisuudet suoritetaan omilla yksilö- ja pienryhmätunneilla, yhteissoittotunneilla sekä erilaisissa opintokokonaisuuteen liittyvissä työpajoissa, joita järjestetään lukukausittain. Oppilaalle kerrotaan opintokokonaisuuden alussa sen sisältö ja tavoite, samoin kuin se miten poissaolot korvataan. Opintokokonaisuuden lopuksi opettaja ja oppilas pohtivat, onko tavoite saavutettu. Opintokokonaisuus on suoritettu, kun tavoite yhdessä todetaan saavutetuksi. Yhteisten ja teemaopintojen aikana oppilas saa palautetta myös muilta kuin omalta opettajalta.

Lukukauden viimeisellä tunnilla opettaja ja oppilas arvioivat yhdessä mennyttä kautta. Apuna voi käyttää koulun arviointikaavaketta. Arvioinnissa he käyvät läpi onnistumisia ja ilon aiheita. Lisäksi opettaja ja oppilas miettivät yhdessä, mihin asioihin opiskelussa seuraavalla kaudella kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota.

Opinto-ohjausta järjestetään kaksi kertaa vuodessa, jolloin oppilaan ja hänen huoltajiensa on mahdollista tarkastella suoritettuja opintokokonaisuuksia. Samalla suunnitellaan tulevia opintoja.

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Oppilaan aikaisemmin suoritetut opinnot tai muutoin hankittu osaaminen otetaan huomioon opintokokonaisuuksien hyväksymisessä. Osaamisen tunnustaminen perustuu oppilaan tekemiin selvityksiin opinnoistaan tai näyttöihin kunkin opintokokonaisuuden tai teema-alueen tavoitteiden ja sisältöjen osaamisesta.

OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN

Mikäli oppilas ei terveydellisestä tai muusta vastaavasta syystä kykene opiskelemaan musiikkikoulun opetussuunnitelman mukaisesti, voidaan sen tavoitteita yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa määritellään oppimisen tavoitteet, opiskeluaika, oppimisen toteutustapa, tarvittavat tukitoimet ja oppimisen arviointimenettely. Opetusta järjestettäessä on huomioitava, että oppimisen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia. Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Tavoitteissa painottuvat oppilaan musiikillisten tietojen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan käsin sekä musiikin elämyksellinen kokeminen. Opetusta voidaan toteuttaa sekä yksilö -että ryhmäopetuksena. Musiikkikoulu pyrkii tiedottamaan lmahdollisuudesta yksilöllistettyyn oppimäärään sekä mukautettuun oppimiseen.

OPPILAAKSI OTTAMINEN

Kaikki halukkaat iästä riippumatta voivat hakeutua koulumme oppilaaksi. Sisään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykokeita. Kaikki oppilaat aloittavat yleisen oppimäärän opiskelijoina. Laajaan oppimäärään voi siirtyä halutessaan ja kun opiskeluhistoria osoittaa, että oppilaalla on valmiudet suoriutua laajasta oppimäärästä.

Oppilaspaikka peruuntuu, jos lukuvuoden ajalta on lukukausimaksut maksamatta. Paikka voidaan myöntää uudelleen, kun maksut on maksettu ja vapaa oppilaspaikka löytyy. Mikäli maksuista tehdään maksusuunnitelma ja sitä noudatetaan, opinnot voivat jatkua.

YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN YHTEISTYÖTAHOJEN KANSSA

Järjestämme huoltajille säännöllisesti vanhempainiltoja, joissa perehdytämme huoltajat ja oppilaat koulun toimintaan ja käytänteisiin. Heitä tuetaan tarpeen mukaan koko opintojen ajan. Oma opettaja on oppilaan ja huoltajan ensisijainen kontakti opintoihin liittyvissä asioissa. Vanhemmat ovat aktiivisesti mukana koulun toiminnassa.

Kaikki koulun toimintaa ohjaavat säännöt löytyvät Oppilaan oppaasta, joka löytyy verkkosivuiltamme.

Teemme yhteistyötä muun muassa Helsingin kaupungin opetustoimen, Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian, Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun, Meri-Helsingin musiikkiopiston, Vuosaaren musiikkikoulun, Pohjois-Helsingin bändikoulun, Kallion ala-asteen koulun, Aleksis Kiven koulun, Helsingin seurakuntayhtymän, Helsinki Half Marathonin, Kallion kulttuuriverkoston ja Skidit Ry:n kanssa.

Kallion Musiikkikoulu on Musiikkioppilaitosyhdistyksen (MOY), Sivistystyönantajien liiton (SIVISTA) ja Suomen Suzukiyhdistyksen jäsen.

TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN

Kallion musiikkikoulussa kaikki ovat mukana. Kuukausittain opettajakunta tapaa suunnitellen ja kehittäen toimintaa. Perheet ovat mukana kehittämässä koulua monin eri tavoin ja oppilaat saavat vaikuttaa toimintakulttuuriin ja opetuksen sisältöön. Oppilaat, vanhemmat ja opettajat arvioivat musiikkikoulun toimintaa myös vastaamalla ajoittain tehtäviin kyselyihin.

Koulun opettajat ovat päteviä ammattipedagogeja, jotka ovat mukana oman instrumenttinsa pedagogisessa kehittämistyössä ja uusien opetustapojen soveltamisessa. Koulun edustajat osallistuvat taiteen perusopetusta koskevaan koulutukseen.

TODISTUKSET JA NIIHIN MERKITTÄVÄT TIEDOT

Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä laajan oppimäärän perusopinnot että syventävät opinnot.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus voi sisältää liitteitä.

Osallistumistodistus oppilaan suorittamista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnoista

Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan taiteenalan laajan oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä. Osallistumistodistus voi sisältää liitteitä.

OPETUSTARJOTIN KALLION MUSIIKKIKOULU

LAAJA OPPIMÄÄRÄ

Perusopinnot 800 h
  Musisoivan alkutaival   Musisoija kehittyy   Itsenäinen musisoija
Yleisen oppimäärän yhteiset opinnot           Pääinstrumentti Työpajat Yhteissoitto   300 h   Yleisen oppimäärän teemaopintoja ja laajan oppimäärän perusopintoja valinnan mukaan   Pääinstrumentti Työpajat Yhteissoitto Musiikin hahmottaminen   300 h Laajan oppimäärän perusopintoja valinnan mukaan       Pääinstrumentti Työpajat Yhteissoitto Musiikin hahmottaminen   200 h
Syventävät opinnot 500 h
Instrumentti-opinnot Musiikin hahmottaminen Yhteissoitto Säveltäminen, improvisointi ym. Lopputyö
Pääinstrumentin ja mahdollisen sivuinstrumentin opinnot. Oma konsertti. Musiikin hahmottamis-aineet. Musiikin historiaan tutustuminen. Konsertti-vierailut         Yhteissoitto tai -laulu. Säveltämiseen ja improvisoimiseen tutustuminen.   Aihe oman mielen-kiinnon mukaan.